अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: आत्मन्. Page 1

1 आत्मन् (पुं)

क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम्
कालवर्गः 1.4.29.1.2
अर्थः - आत्मा
Soul


2 आत्मन् (पुं)

आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च
नानार्थवर्गः 3.3.109.2.1
अर्थः - ब्रह्मा


3 आत्मन् (पुं)

आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च
नानार्थवर्गः 3.3.109.2.1
अर्थः - बुद्धिः


4 आत्मन् (पुं)

आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च
नानार्थवर्गः 3.3.109.2.1
अर्थः - स्वभावः


5 आत्मन् (पुं)

आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च
नानार्थवर्गः 3.3.109.2.1
अर्थः - देहः


6 आत्मन् (पुं)

आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च
नानार्थवर्गः 3.3.109.2.1
अर्थः - धृतिः


7 आत्मन् (पुं)

आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च
नानार्थवर्गः 3.3.109.2.1
अर्थः - यत्नः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue