अमरकोषसम्पद्

         

कालवर्गः 1.4.29

क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम्
विशेषः कालिकोऽवस्था गुणाः सत्त्वं रजस्तमः

क्षेत्रज्ञ (पुं) = आत्मा. 1.4.29.1.1

English: Soul

आत्मन् (पुं) = आत्मा. 1.4.29.1.2

English: Soul

पुरुष (पुं) = आत्मा. 1.4.29.1.3

English: Soul

प्रधान (नपुं) = माया. 1.4.29.1.4

English: Nature

प्रकृति (स्त्री) = माया. 1.4.29.1.5

English: Nature

विशेष (वि) = कालावस्था. 1.4.29.2.1

English: State or condition

कालिकोवस्था (स्त्री) = कालावस्था. 1.4.29.2.2

English: State or condition

सत्त्व (नपुं) = गुणः. 1.4.29.2.3

English: Guna

रजस् (नपुं) = गुणः. 1.4.29.2.4

English: Guna

+रज (पुं) = गुणः. 1.4.29.2.4.2

English: Guna

तमस् (नपुं) = गुणः. 1.4.29.2.5

English: Guna

+तम (पुं) = गुणः. 1.4.29.2.5.2

English: Guna

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue