अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: आमोद. Page 1

1 आमोद (पुं)

मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षः प्रमोदामोदसम्मदाः
कालवर्गः 1.4.24.2.6
अर्थः - आनन्दः
Joy


2 आमोद (पुं)

आमोदः सोऽतिनिर्हारी वाच्यलिङ्गत्वमागुणात्
धीवर्गः 1.5.10.2.1
अर्थः - सुगन्धः


3 आमोद (पुं)

गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोविन्दो हर्षेऽप्यामोदवन्मदः
नानार्थवर्गः 3.3.91.2.2
अर्थः - आनन्दः


4 आमोद (पुं)

गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोविन्दो हर्षेऽप्यामोदवन्मदः
नानार्थवर्गः 3.3.91.2.2
अर्थः - मदः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue