अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: आर्तव. Page 1

1 आर्तव (नपुं)

ऋतुमत्यप्युदक्यापि स्याद्रजः पुष्पमार्तवम्
मनुष्यवर्गः 2.6.21.1.5
अर्थः - आर्तवम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue