अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: आर्य. Page 1

1 आर्य (पुं)

अम्बा माताथ बाला स्याद्वासूरार्यस्तु मारिषः
नाट्यवर्गः 1.7.14.2.4
अर्थः - मान्यः


2 आर्य (पुं)

महाकुलकुलीनार्यसभ्यसज्जनसाधवः
ब्रह्मवर्गः 2.7.3.1.3
अर्थः - कुलीनः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue