अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: आलि. Page 1

1 आलि (स्त्री-पुं)

पर्यन्तभूः परिसरः सेतुरालौ स्त्रियां पुमान्
भूमिवर्गः 2.1.14.1.4
अर्थः - सेतुः


2 आलि (स्त्री)

वीथ्यालिरावलिः पङ्क्तिः श्रेणी लेखास्तु राजयः
वनौषधिवर्गः 2.4.4.1.2
अर्थः - पङ्क्तिः


3 आलि (स्त्री)

आलिः सखी वयस्याथ पतिवत्नी सभर्तृका
मनुष्यवर्गः 2.6.12.1.1
अर्थः - सखी
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue