अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: आविद्ध. Page 1

1 आविद्ध (वि)

आविद्धं कुटिलं भुग्नं वेल्लितं वक्रमित्यपि
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.71.2.1
अर्थः - वक्रम्


2 आविद्ध (वि)

नुत्तनुन्नास्तनिष्ठ्यूताविद्धक्षिप्तेरिताः समाः
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.87.2.5
अर्थः - प्रेरितः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue