अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: इदानीम्. Page 1

1 इदानीम् (अव्य)

एतर्हि संप्रतीदानीमधुना साम्प्रतं तथा
अव्ययवर्गः 3.4.23.1.3
अर्थः - अस्मिन्काले
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue