अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: उच्छ्रित. Page 1

1 उच्छ्रित (वि)

उच्चप्रांशून्नतोदग्रोच्छ्रितास्तुङ्गेऽथ वामने
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.70.1.5
अर्थः - उन्नतः


2 उच्छ्रित (वि)

जातोन्नद्धप्रवृद्धाः स्युरुच्छ्रिता उत्थितास्त्वमी
नानार्थवर्गः 3.3.85.1.1
अर्थः - जातः


3 उच्छ्रित (वि)

जातोन्नद्धप्रवृद्धाः स्युरुच्छ्रिता उत्थितास्त्वमी
नानार्थवर्गः 3.3.85.1.1
अर्थः - प्रवृद्धम्


4 उच्छ्रित (वि)

जातोन्नद्धप्रवृद्धाः स्युरुच्छ्रिता उत्थितास्त्वमी
नानार्थवर्गः 3.3.85.1.1
अर्थः - उन्नद्धः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue