अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: उत्तरा. Page 1

1 उत्तरा (स्त्री)

उत्तरा दिगुदीची स्याद्दिश्यं तु त्रिषु दिग्भवे
दिग्वर्गः 1.3.2.1.1
अर्थः - दिङ्नाम
north
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue