अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: उदक्या. Page 1

1 उदक्या (स्त्री)

ऋतुमत्यप्युदक्यापि स्याद्रजः पुष्पमार्तवम्
मनुष्यवर्गः 2.6.21.1.2
अर्थः - रजस्वला
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue