अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: उदर. Page 1

1 उदर (नपुं)

पिचण्डकुक्षी जठरोदरं तुन्दं स्तनौ कुचौ
मनुष्यवर्गः 2.6.77.1.4
अर्थः - जठरम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue