अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: ऊर्णायु. Page 1

1 ऊर्णायु (पुं)

मेढ्रोरभ्रोरणोर्णायु मेष वृष्णय एडके
वैश्यवर्गः 2.9.76.2.4
अर्थः - मेषः


2 ऊर्णायु (पुं)

मेषकम्बल ऊर्णायुः शशोर्णं शशलोमनि
वैश्यवर्गः 2.9.107.1.2
अर्थः - कम्बलः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue