अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: एकाग्र. Page 1

1 एकाग्र (वि)

एकतानोऽनन्यवृत्तिरेकाग्रैकायनावपि
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.79.2.3
अर्थः - एकाग्रः


2 एकाग्र (वि)

अनाकुलेऽपि चैकाग्रो व्यग्रो व्यासक्त आकुले
नानार्थवर्गः 3.3.190.2.1
अर्थः - अनाकुलः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue