अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: एडूक. Page 1

1 एडूक (नपुं)

भित्तिः स्त्री कुड्यमेडूकं यदन्तर्न्यस्तकीकसम्
पुरवर्गः 2.2.4.1.3
अर्थः - अस्थ्यादिमयभित्तिः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue