अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: कटम्भरा. Page 1

1 कटम्भरा (स्त्री)

कटुः कटम्भराशोकरोहिणी कटुरोहिणी
वनौषधिवर्गः 2.4.85.2.2
अर्थः - कटुरोहिणी


2 कटम्भरा (स्त्री)

तस्यां कटम्भरा राजबला भद्रबलेत्यपि
वनौषधिवर्गः 2.4.153.1.1
अर्थः - प्रसारिणी




- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue