अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: कान्त. Page 1

1 कान्त (वि)

कान्तं मनोरमं रुच्यं मनोज्ञं मञ्जु मञ्जुलम्
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.52.2.1
अर्थः - मनोरमम्


2 कान्त (वि)

ग्रहे ग्राहो वशः कान्तौ रक्ष्णस्त्राणे रणः क्वणे
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.8.1.4
अर्थः - इच्छा
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue