अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: किल्बिष. Page 1

1 किल्बिष (नपुं)

अस्त्री पङ्कः पुमान्पाप्मा पापं किल्बिषकल्मषम्
कालवर्गः 1.4.23.1.4
अर्थः - पापम्
Sin


2 किल्बिष (नपुं)

उपादानेऽप्यामिषं स्यादपराधेऽपि किल्बिषम्
नानार्थवर्गः 3.3.224.2.2
अर्थः - अपराधः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue