अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: कुलीन. Page 1

1 कुलीन (वि)

महाकुलकुलीनार्यसभ्यसज्जनसाधवः
ब्रह्मवर्गः 2.7.3.1.2
अर्थः - कुलीनः


2 कुलीन (पुं)

आजानेयाः कुलीनाः स्युर्विनीताः साधुवाहिनः
क्षत्रियवर्गः 2.8.44.2.2
अर्थः - कुलीनाश्वः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue