अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: गोपुर. Page 1

1 गोपुर (नपुं)

तोरणोऽस्त्री बहिर्द्वारम्पुरद्वारं तु गोपुरम्
पुरवर्गः 2.2.16.2.4
अर्थः - नगरद्वारम्


2 गोपुर (नपुं)

प्लवगोपुरगोनर्दकैवर्तीमुस्तकानि च
वनौषधिवर्गः 2.4.132.1.2
अर्थः - कैवर्तीमुस्तकम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue