अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: गोविन्द. Page 1

1 गोविन्द (पुं)

दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो गोविन्दो गरुडध्वजः
स्वर्गवर्गः 1.1.19.1.3
अर्थः - विष्णुः
vishnu


2 गोविन्द (पुं)

गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोविन्दो हर्षेऽप्यामोदवन्मदः
नानार्थवर्गः 3.3.91.2.1
अर्थः - गोपालः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue