अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: ग्रन्थिल. Page 1

1 ग्रन्थिल (पुं)

विकङ्कतः स्रुवावृक्षो ग्रन्थिलो व्याघ्रपादपि
वनौषधिवर्गः 2.4.37.2.3
अर्थः - विकङ्कतः


2 ग्रन्थिल (पुं)

करवीरे करीरे तु क्रकरग्रन्थिलावुभौ
वनौषधिवर्गः 2.4.77.1.4
अर्थः - करीरः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue