अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: चतुर्भद्र. Page 1

1 चतुर्भद्र (नपुं)

सबलैस्तैश्चतुर्भद्रं जन्याः स्निग्धा वरस्य ये
ब्रह्मवर्गः 2.7.58.1.1
अर्थः - सबलचतुर्वर्गः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue