अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: चत्वर. Page 1

1 चत्वर (नपुं)

गृहावग्रहणी देहल्यङ्गणं चत्वराजिरे
पुरवर्गः 2.2.13.1.4
अर्थः - प्राङ्गणम्


2 चत्वर (नपुं)

वेदिः परिष्कृता भुमिः समे स्थण्डिलचत्वरे
ब्रह्मवर्गः 2.7.18.1.3
अर्थः - यागार्थं संस्कृतभूमिः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue