अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: छन्दस्. Page 1

1 छन्दस् (नपुं)

छन्दः पद्येऽभिलाषे च तपः कृच्छ्रादिकर्म च
नानार्थवर्गः 3.3.233.1.1
अर्थः - पद्यम्


2 छन्दस् (नपुं)

छन्दः पद्येऽभिलाषे च तपः कृच्छ्रादिकर्म च
नानार्थवर्गः 3.3.233.1.1
अर्थः - स्पृहा
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue