अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: जिह्म. Page 1

1 जिह्म (वि)

अरालं वृजिनं जिह्ममूर्मिमत्कुञ्चितं नतम्
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.71.1.3
अर्थः - वक्रम्


2 जिह्म (पुं)

स्तोमः स्तोत्रेऽध्वरे वृन्दे जिह्मास्तु कुटिलेऽलसे
नानार्थवर्गः 3.3.141.2.2
अर्थः - अलसः


3 जिह्म (पुं)

स्तोमः स्तोत्रेऽध्वरे वृन्दे जिह्मास्तु कुटिलेऽलसे
नानार्थवर्गः 3.3.141.2.2
अर्थः - कुटिलः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue