अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: डिम्भ. Page 1

1 डिम्भ (पुं)

पोतः पाकोऽर्भको डिम्भः पृथुकः शावकः शिशुः
सिंहादिवर्गः 2.5.38.1.4
अर्थः - शिशुः


2 डिम्भ (पुं)

कुम्भौ घटेभमूर्धांशौ डिम्भौ तु शिशुबालिशौ
नानार्थवर्गः 3.3.134.2.2
अर्थः - मूर्खः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue