अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: तपस्. Page 1

1 तपस् (पुं)

पौषे तैषसहस्यौ द्वौ तपा माघेऽथ फाल्गुने
कालवर्गः 1.4.15.1.4
अर्थः - माघमासः
Magha month


2 तपस् (नपुं)

छन्दः पद्येऽभिलाषे च तपः कृच्छ्रादिकर्म च
नानार्थवर्गः 3.3.233.1.2
अर्थः - कृच्छ्रादिकर्मः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue