अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: तुमुल. Page 1

1 तुमुल (नपुं)

नियुद्धं बाहुयुद्धेऽथ तुमुलं रणसङ्कुले
क्षत्रियवर्गः 2.8.106.2.3
अर्थः - रणव्याकुलता


2 तुमुल (नपुं)

तुमुलं व्याकुले शब्दे शष्कुली कर्णपाल्यपि
नानार्थवर्गः 3.3.206.6.1
अर्थः - शब्दः


3 तुमुल (नपुं)

तुमुलं व्याकुले शब्दे शष्कुली कर्णपाल्यपि
नानार्थवर्गः 3.3.206.6.1
अर्थः - व्याकुलम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue