अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: दल. Page 1

1 दल (नपुं)

पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः पुमान्
वनौषधिवर्गः 2.4.14.1.4
अर्थः - पत्रम्


2 दल (नपुं)

हालः स्यान्नृपतौ मद्ये शकलच्छदयोर्दलम्
नानार्थवर्गः 3.3.206.4.2
अर्थः - शकलः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue