अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: दारु. Page 1

1 दारु (पुं-नपुं)

काष्ठं दार्विन्धनं त्वेध इध्ममेधः समित्स्त्रियाम्
वनौषधिवर्गः 2.4.13.1.2
अर्थः - काष्ठम्


2 दारु (नपुं)

भद्रदारु द्रुकिलिमं पीतदारु च दारु च
वनौषधिवर्गः 2.4.53.2.4
अर्थः - देवदारुवृक्षः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue