अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: नभस्. Page 1

1 नभस् (पुं)

नभोऽन्तरिक्षं गगनमनन्तं सुरवर्त्म खम्
व्योमवर्गः 1.2.1.2.1
अर्थः - आकाशः
sky


2 नभस् (पुं)

आषाढे श्रावणे तु स्यान्नभाः श्रावणिकश्च सः
कालवर्गः 1.4.16.2.3
अर्थः - श्रावणमासः
Shravana month


3 नभस् (पुं)

सहो बलं सहा मार्गो नभः खं श्रावणो नभाः
नानार्थवर्गः 3.3.233.2.2
अर्थः - श्रावणमासः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue