अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: निकाय्य. Page 1

1 निकाय्य (पुं)

गृहाः पुंसि च भूम्न्येव निकाय्यनिलयालयाः
पुरवर्गः 2.2.5.2.2
अर्थः - गृहम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue