अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: निकेतन. Page 1

1 निकेतन (नपुं)

गृहं गेहोदवसितं वेश्म सद्म निकेतनम्
पुरवर्गः 2.2.4.2.6
अर्थः - गृहम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue