अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: निमित्त. Page 1

1 निमित्त (नपुं)

कलधौतं रूप्यहेम्नोर्निमित्तं हेतुलक्ष्मणोः
नानार्थवर्गः 3.3.76.2.2
अर्थः - कारणम्


2 निमित्त (नपुं)

कलधौतं रूप्यहेम्नोर्निमित्तं हेतुलक्ष्मणोः
नानार्थवर्गः 3.3.76.2.2
अर्थः - चिह्नम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue