अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: नैगम. Page 1

1 नैगम (पुं)

वैदेहकः सार्थवाहो नैगमो वाणिजो वणिक्
वैश्यवर्गः 2.9.78.1.3
अर्थः - वणिक्


2 नैगम (पुं)

नैगमौ द्वौ बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु
नानार्थवर्गः 3.3.140.2.1
अर्थः - नागरः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue