अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: पक्व. Page 1

1 पक्व (वि)

स्याद्विनाशोन्मुखं पक्वं ह्रीणह्रीतौ तु लज्जिते
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.91.2.2
अर्थः - विनाशोन्मुखम्


2 पक्व (वि)

पक्वं परिणते गूनं हन्ने मीढं तु मूत्रिते
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.96.2.1
अर्थः - परिणामं प्राप्तः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue