अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: पितृपति. Page 1

1 पितृपति (पुं)

धर्मराजः पितृपतिः समवर्ती परेतराट्
स्वर्गवर्गः 1.1.58.1.2
अर्थः - यमः
yama


2 पितृपति (पुं)

इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैर्ऋतो वरुणो मरुत्
दिग्वर्गः 1.3.2.4.3
अर्थः - दक्षिणदिशायाः स्वामी
regent of the S
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue