अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: पीलु. Page 1

1 पीलु (पुं)

पीलौ गुडफलः स्रंसी तस्मिंस्तु गिरिसम्भवे
वनौषधिवर्गः 2.4.28.2.1
अर्थः - पीलुः


2 पीलु (पुं)

द्रुमप्रभेदमातङ्गकाण्डपुष्पाणि पीलवः
नानार्थवर्गः 3.3.194.1.1
अर्थः - हस्तिः


3 पीलु (पुं)

द्रुमप्रभेदमातङ्गकाण्डपुष्पाणि पीलवः
नानार्थवर्गः 3.3.194.1.1
अर्थः - बाणः


4 पीलु (पुं)

द्रुमप्रभेदमातङ्गकाण्डपुष्पाणि पीलवः
नानार्थवर्गः 3.3.194.1.1
अर्थः - पुष्पम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue