अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.194

द्रुमप्रभेदमातङ्गकाण्डपुष्पाणि पीलवः
कृतान्तानेहसोः कालश्चतुर्थेऽपि युगे कलिः

पीलु (पुं) = हस्तिः. 3.3.194.1.1

पीलु (पुं) = बाणः. 3.3.194.1.1

पीलु (पुं) = पुष्पम्. 3.3.194.1.1

कलि (पुं) = कलियुगम्. 3.3.194.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue