अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: पोत्र. Page 1

1 पोत्र (नपुं)

मुखाग्रे क्रोडहलयोः पोत्रं गोत्रं तु नाम्नि च
नानार्थवर्गः 3.3.181.1.1
अर्थः - वराहमुखाग्रस्थसृङ्गः


2 पोत्र (नपुं)

मुखाग्रे क्रोडहलयोः पोत्रं गोत्रं तु नाम्नि च
नानार्थवर्गः 3.3.181.1.1
अर्थः - हलम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue