अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: प्रतीचीन. Page 1

1 प्रतीचीन (वि)

प्रत्यग्भवं प्रतीचीनं प्राचीनं प्राग्भवं त्रिषु
दिग्वर्गः 1.3.2.3.2
अर्थः - पश्चिमदिशि भवम्
belonging to the west
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue