अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: प्रत्यग्. Page 1

1 प्रत्यग् (अव्य)

प्रत्यग्भवं प्रतीचीनं प्राचीनं प्राग्भवं त्रिषु
दिग्वर्गः 1.3.2.3.1
अर्थः - पश्चिमदिक्
west
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue