अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: बभ्रु. Page 1

1 बभ्रु (पुं)

विपुले नकुले विष्णौ बभ्रुर्ना पिङ्गले त्रिषु
नानार्थवर्गः 3.3.171.1.1
अर्थः - विपुलनकुलः


2 बभ्रु (पुं)

विपुले नकुले विष्णौ बभ्रुर्ना पिङ्गले त्रिषु
नानार्थवर्गः 3.3.171.1.1
अर्थः - विष्णुः


3 बभ्रु (वि)

विपुले नकुले विष्णौ बभ्रुर्ना पिङ्गले त्रिषु
नानार्थवर्गः 3.3.171.1.1
अर्थः - कपिलवर्णः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue