अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.171

विपुले नकुले विष्णौ बभ्रुर्ना पिङ्गले त्रिषु
सारो बले स्थिरांशे च न्याय्ये क्लीबं वरे त्रिषु

बभ्रु (पुं) = विपुलनकुलः. 3.3.171.1.1

बभ्रु (पुं) = विष्णुः. 3.3.171.1.1

बभ्रु (वि) = कपिलवर्णः. 3.3.171.1.1

सार (पुं) = बलम्. 3.3.171.2.1

सार (पुं) = स्थिरांशः. 3.3.171.2.1

सार (नपुं) = न्याय्यम्. 3.3.171.2.1

सार (वि) = वरः. 3.3.171.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue