अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: बाढ. Page 1

1 बाढ (नपुं)

तीव्रैकान्तनितान्तानि गाढबाढदृढानि च
स्वर्गवर्गः 1.1.67.1.5
अर्थः - अतिशयः
excessive


2 बाढ (नपुं)

भृशप्रतिज्ञयोर्बाढं प्रगाढं भृशकृच्छ्रयोः
नानार्थवर्गः 3.3.44.2.1
अर्थः - भृशप्रतिज्ञा
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue