अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: ब्रह्मचारिन्. Page 1

1 ब्रह्मचारिन् (पुं)

ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो भिक्षुश्चतुष्टये
ब्रह्मवर्गः 2.7.3.2.1
अर्थः - ब्रह्मचर्याश्रमी


2 ब्रह्मचारिन् (पुं)

तपःक्लेशसहो दान्तो वर्णिनो ब्रह्मचारिणः
ब्रह्मवर्गः 2.7.42.2.4
अर्थः - ब्रह्मचारिः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue