अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: भव. Page 1

1 भव (पुं)

व्योमकेशो भवो भीमः स्थाणू रुद्र उमापतिः
स्वर्गवर्गः 1.1.34.2.2
अर्थः - शिवः
shiva


2 भव (पुं)

दवदावौ वनारण्यवह्नी जन्महरौ भवौ
नानार्थवर्गः 3.3.206.7.3
अर्थः - जननम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue