अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: भिक्षु. Page 1

1 भिक्षु (पुं)

ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो भिक्षुश्चतुष्टये
ब्रह्मवर्गः 2.7.3.2.4
अर्थः - संन्यासाश्रमी


2 भिक्षु (पुं)

भिक्षुः परिव्राट्कर्मन्दी पाराशर्यपि मस्करी
ब्रह्मवर्गः 2.7.41.2.1
अर्थः - संन्यासी
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue