अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: भेद. Page 1

1 भेद (पुं)

भेदो दण्डः साम दानमित्युपायचतुष्टयम्
क्षत्रियवर्गः 2.8.20.2.1
अर्थः - उपायाः


2 भेद (पुं)

भेदोपजापावुपधा धर्माद्यैर्यत्परीक्षणम्
क्षत्रियवर्गः 2.8.21.2.1
अर्थः - भेदः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue